Código Documento Aprobación
Anexo 4. Manual Calidade Política e obxectivos de calidade 30/10/2020
R1 DE-02 P1 Panel de indicadores 25/05/2021
R4 DO-0201 P1 Procedemento para o seguimento e control da docencia 20/06/2017
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción do centro 06/07/2023
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial e Atención ás Necesidades Específicas de Apoio Educativo (PAT-ANEAE) 02/06/2023

Cursos anteriores

Informes de revisión do sistema pola dirección

Informes anuais de Coordinación

Informes anuais de avaliación do PAT