1Cert. Nº 20/092Cert. Nº 07/143Cert. Nº 01/21

O RD 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, esixe para a verificación e acreditación dun título, a incorporación dun sistema de garantía interno para a avaliación, seguimento e mellora da calidade da oferta formativa.

Co obxectivo de cumprir con este requisito a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía deseñou1 e implantou2 o seu Sistema de Garantía Interna de Calidade en colaboración coa Área de Calidade da Universidade de Vigo, favorecendo a mellora continua das titulacións impartidas no centro e garantindo un nivel de calidade que facilite a acreditación e o mantemento das mesmas.

No ano 2021 o centro obtivo a renovación3 do certificado de implantación (re-certificación) do Sistema de Garantía de Calidade.

A documentación básica do SGC da EME está constituída polos seguintes documentos: